Ewidencja i Środki Trwałe

Jak ewidencjonować składniki wyposażenia firmy

Wszystkie przedmioty wykorzystywane w działalności gospodarczej,których wartość zakupu lub wytworzenia nie przekroczyły 1500zł i dowolnym okresie użytkowania nie wymagają ewidencjonowania. Zakup ich wpisuje się bezpośrednio w koszty. Składniki majątkowe o koszcie nabycie powyżej 1500zł do 3500zł i okresie użytkowania powyżej jednego roku lub do jednego roku, wpisuje się do ewidencji wyposażenia. Cenę ich nabycia ilub koszt wytworzenia razem z kosztami związanymi z ich nabyciem wpisuje się jednorazowo do księgi w rubryce pozostałe koszty w dnu nabycia.

Co należy do Środków trwałych

Składniki majątkowe używane w ramach działalności gospodarczej o okresie użytkowania dłuższym niż rok i o koszcie nabycia powyżej 3500zł zalicza się do środków trwałych.

Środki trwałe to stanowiące własność lub współwłasność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, kupione lub wytworzone, kompletne i zdatne do użycia w dniu przyjęcia do użytkowania przedmioty majątkowe , budynki i budowle, lokale o przewidywalnym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Należy je wpisać do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu oddania ich do użytkowania. Wpisanie to umożliwia dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli jakiś składnik majątkowy nie został wpisany do ewidencji w dniu zakupu, to późniejszy termin wpisania go do niej jest ujawnieniem środka trwałego. Jego amortyzację rozpoczyna się od miesiąca następnego po miesiącu jego ujawnienia.