Księgowość – Na czym polego i co to jest

Księgowość jest podstawowym elementem rachunkowości stanowiącą jej część rejestracyjną.
Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym, a niekiedy w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia.

Księgowość umożliwia ustalenie wysokości przychodów oraz kosztów w ramach działalności gospodarczej,a tym samym pozwala ustalić wysokość podstawy do obliczenia podatków.
Po rejestracji firmy należy dokonać wyboru formy opodatkowania dochodów.

Prowadząc działalność gospodarczą ma się do wyboru trzy formy opodatkowania:

  • zasady ogólne,(wg progresywnej skali podatkowej 18-32% z kwotą wolną od podatku lub podatek liniowy bez kwoty wolnej, wg stawki 19%)

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

  • kartę podatkową

Spółki kapitałowe ( z oo i akcyjne) mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości ( księgi handlowe) niezależnie od wielkości przychodów, a podatek płaci się wg stawki 19%. Udziałowcy i akcjonariusze płacą również podatek od dywidend wg stawki 19%.

Również jeżeli całkowity przychód z działalności jednoosobowej ( także przychód z którejś spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej) łącznie z przychodami ze zbycia środków trwałych i nieruchomości lub operacji finansowych przekroczył równowartość 1200000 euro w roku ubiegłym należy w roku bieżącym wprowadzić pełną księgowość ( księgi rachunkowe).