Kto jest zobowiązany do prowadzenia Ksiąg Rachunkowych

Księgi Rachunkowe, w roku bieżącym, zobowiązane są prowadzić podmioty gospodarcze jeżeli całkowity przychód z działalności jednoosobowej lub całkowity przychód z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej łączne z przychodami ze zbycia środków trwałych i nieruchomości oraz operacji finansowych przekroczył w roku ubiegłym równowartość 1 200 000 euro. Księgowość należy wtedy prowadzić w postaci ksiąg rachunkowych. Podatek dochodowy oblicza się wtedy na zasadach ogólnych ( wg skali podatkowej) lub wg stawki liniowej 19%

Pełną księgowość zobowiązane są również, bez względu na wysokość przychodów, spółki kapitałowe ( osoby prawne): spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki europejskie. Płacą podatek dochodowy w wysokości 19% dochodu spółki. Dodatkowo, dochód wspólników opodatkowany jest wg stawki ryczałtowej 19%. Dochód wspólników ( dywidenda) stanowi tylko tę część zysku spółki , którą wspólnicy uchwałą przeznaczą do podziału. Zysk wynika z rocznego sprawozdania finansowego. Zysk wypłacany wspólnikom jest podwójnie opodatkowany ( stawka 34,4%).