Co to jest podatek VAT?

Jest to podatek od towarów i usług służący do bezpośredniego i natychmiastowego opodatkowania sprzedaży.
Pobierany jest on w każdej fazie obrotu. Od surowca do gotowego towaru.
Uregulowane to jest ustawą o podatku od towaru i usług z dnia 11 marca 2004 roku.
Sprzedający dodaje VAT do ceny netto sprzedawanego towaru lub usługi. Podatek ten płaci kupujący. Sprzedający zobowiązany jest raz w miesiącu lub kwartalnie oddać ten podatek do urzędu skarbowego. Dla niego jest to podatek należny. Dla kupującego prowadzącego działalność gospodarczą jest to podatek naliczony, który może potrącić z kwoty podatku należnego wynikającego z własnej sprzedaży.

Co to jest przychód podatnika?

Przychodem podatnika jest przychód netto , bez podatku Vat.
Podatnik rozpoczynający działalność w 2012 roku zwolniony jest z VAT do chwili osiągnięcia obrotu 150 000 zł. Nie potrzeba składać żadnego oświadczenia w urzędzie skarbowym.
Limit ten oblicza proporcjonalnie do okresu prowadzenia firmy w pierwszym roku., dla celów Vat okres ten liczy ię od dnia dokonani pierwszej czynności opodatkowanej.
Osoby kontynuujące działalność i w 2011 roku nie przekroczyły w obrocie 150 000zł zwolnine są z Vat także w 2012roku, aż do momentu przekroczenia obrotu w wysokości 150 000zł.
W tym momencie powstaje obowiązek podatkowy, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

Co jest podstawą opodatkowania?

Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrót jest to kwota należna z tytułu sprzedaży towarów i usług pomniejszona o należny podatek. Jest nim także otrzymana dotacja, subwencja lub inna dopłata związana z dostawą towarów lub świadczeniem usług pomniejszona o należny VAT.

Kiedy podatnikowi przysługuje zwrot podatku VAT i w jakich terminach?

Jeżeli w okresie rozliczeniowym ( miesięcznym lub kwartalnym) wystąpiła sprzedaż opodatkowana towarów lub usług i wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym podatnikowi przysługuje zwrot tej nadwyżki w ciągu 60 dni od dnia złożenia deklaracji.
Nie ma znaczenia czy są to zakupy towarów, usług, materiałów czy środków trwałych lub zakupów inwestycyjnych.

Kiedy można wystąpić o skrócenie zwrotu nadwyżki podatku VAT?

Można wystąpić o skrócenie tego okresu do 25 dni, jeżeli wykazane w deklaracji VAT7 lub VAT 7K kwoty podatku naliczonego wynikają z faktur, dokumentów celnych w całości przez podatnika zapłaconych.
Gdy czynności kontrolne urzędu skarbowego zweryfikują zasadność zwrotu podatku podatnik otrzymuje zwrot podatku VAT.

Jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie miał sprzedaży, a były zakupy opodatkowane kwotę podatku naliczonego za ten okres przenosi się do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy. Można wystąpić o jego zwrot w terminie 180 dni lub za zabezpieczeniem majątkowym w ciągu 60 dni.