Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

Podstawową formą opodatkowania dochodu osób fizycznych prowadzących działalność jednoosobowo lub jako wspólnik spółki cywilnej lub innej osobowej są tzw. zasady ogólne, określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Podatnik rozpoczynający działalność w bieżącym roku, lub jeśli ubiegłoroczny przychód netto, bez VAT ( u nievatowca pełny przychód) ze sprzedaży towarów, produktów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył równowartości 1 200 000 euro albo, nie wybierze innej formy opodatkowania ( ryczałt, karta podatkowa), zobowiązany jest prowadzić księgowość w formie podatkowej książki przychodów i rozchodów , a podatek dochodów obliczać na zasadach ogólnych wg skali podatkowej progresywnej, która od 2009 roku ma dwie stawki 18% i 32%.
Można też w ramach zasad ogólnych wybrać opodatkowanie liniowe wg stałej 19% stawki.

Jakie są inne formy opodatkowania?

O wyborze innej formy opodatkowania niż na zasadach ogólnych, należy powiadomić właściwy urząd skarbowy dla miejsca zamieszkania podatnika przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.
Jeżeli działalność jest kontynuowana, wniosek o zmianę formy opodatkowania składa się do 20 stycznia tego roku.

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

  • Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów musi być prowadzona rzetelnie
    i niewadliwie, zgodnie z przepisami rozporządzenia i objaśnieniami do wzoru księgi,
    a zapisy powinny odzwierciedlać stan rzeczywisty.
  • PKPiR wraz z dowodami księgowymi na podstawie których dokonuje się wpisów należy obowiązkowo przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub wskazanym jako siedziba. Inaczej jest, gdy podpisze się umowę z biurem rachunkowym. Wtedy miejscem przechowywania dokumentów jest wskazane biuro.
  • Wszystkie zapisy w księdze powinny być dokonywane po polsku, w walucie polskiej, starannie, czytelnie i w sposób trwały, na podstawie rzetelnych i prawidłowych dowodów księgowych.

W jakim Celu prowadzi się księgę PKPiR

PKPiR prowadzi się w celu obliczenia dochodu z prowadzonej działalności.
Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, z uwzględnieniem remanentu początkowego i końcowego.
Pierwszym wpisem jest spis towarów i wpisuje się go w dniu założenia księgi.
Zakup materiałów podstawowych i towarów wpisuje się niezwłocznie przed przekazaniem ich do sprzedaży, przerobu lub magazynu.
Zakup materiałów pomocniczych i pozostałe wydatki mogą zostać wpisane później na koniec dnia, nie później jednak niż przed otwarciem firmy w dniu następnym.
Z tych obowiązków zwolnieni są podatnicy obsługiwani przez biura rachunkowe.
Sprzedaż na rachunki i nie udokumentowana powinna być wpisana na koniec dnia nie później niż przed otwarciem firmy dnia następnego.
Vatowcy wpisują kwoty netto sprzedaży i zakupu, a nievatowcy pełne kwoty brutto.
Po zakończeniu miesiąca sumuje się na każdej stronie kolumny od 7 do 15.
Na pierwszych stronach każdego miesiąca obliczone sumy wpisuje się w wierszu suma folio.

Dochód w roku podatkowym oblicza się :

Przychód( kol9) – koszty uzyskania przychodu= dochód

Koszty uzyskania przychodu to:

Remanent początkowy + koszt zakupu + koszty uboczne – remanent końcowy

Jak długo przechowywać księgę Przychodów i rozchodów

Księgę przychodów i rozchodów wraz ze związanymi z jej prowadzeniem dokumentami podatnik zobowiązany jest przechowywać przez pełne 5 lat.
W praktyce jest to 6 lat.