Stawki amortyzacyjne najczęściej spotykane

 • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego – 2,5%

 • Budynki niemieszkalne poz 01 – 2,5%

 • Budynki mieszkalne poz 01 – 1,5%

 • Kioski towarowe o pow. do 500 metr.kwadr, domki cemping. poz 01 – 10,0%

 • Budowle inżynierskie wodne, sportowe, poz 02 – 2,5%

 • Obiekty inżynierii lądowej i wodnej poz 04 – 4,5%

 • Kotły i maszyny energetyczne poz 03 – 7,0%

 • Pojazdy mechaniczne, szybowce poz 07 – 20,0%

 • Samochody specjalne, ciągniki, przyczepy i naczepy, tabor konny 07 1– 4,0%

 • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie poz 08 – 20,0%

 • Maszyny biurowe, dalekopisy poz 08 – 14,0%

 • Wyposażenie teatrów, kin, instrumenty muzyczne poz 08 – 10,0%

 • Zespoły komputerowe poz 04 – 30,0%

 • Kasy fiskalne, telefony poz 06 – 20,0%

Dla maszyn i urządzeń zaliczanych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, można stosować stawki podwyższone przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0. Dopuszczalne jest również wyższych indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla środków używanych lub ulepszonych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji.

Środki trwałe używane

Środki trwałe używane to takie środki, które przed dniem ich nabycia były już użytkowane
ponad 6 miesięcy.

Minimalny okres użytkowania Środków trwałych to:

Dla środków trwałych zaliczanych do grup 3-6 i 8

 • 24 miesiące przy wartości do 25 000 zł

 • 36 miesięcy przy wartości od 25 000 zł- 50 000zł

 • 60 miesięcy pozostałe

Dla środków transportu ( w tym samochody osobowe)

 • 30 miesięcy

Dla lokali, budynków i budowli

 • 10 lat

Środki trwałe ulepszone

Środki trwałe ulepszone to takie, które przed dniem wprowadzenia do ewidencji wydatki na
ich ulepszenie wyniosły co najmniej 20% wartości początkowej ( 30% w przypadku budowli).
Dotyczy to również samochodów osobowych.

Kiedy rozpoczynamy wpisywanie w koszty odpisy amortyzacyjne

Wpisywanie w koszty odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym kompletny i zdatny do użycia środek trwały wpisano do ewidencji środków trwałych i przekazano do użytkowania, a kończy z chwilą gdy suma odpisów amortyzacyjnych zrówna się z jego wartością początkową. Amortyzację kończy również sprzedaż, likwidacja lub utrata środka trwałego.

Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać miesięcznie, kwartalnie lub na koniec roku.
Dla maszyn i urządzeń produkcyjnych (3-6 i 8) oraz środków transportu ( bez samochodów osobowych) oraz na terenach zagrożonych bezrobociem, można stosować metodę degresywną amortyzacji. Polega ona na zastosowaniu współczynnika zwiększającego stawkę amortyzacji np.2 lub 3