Zwrot VAT za Materiały Budowlane

Osoby, które ponoszą wydatki na materiały budowlane po 30 kwietnia 2004 roku z przeznaczeniem na remont lub budowę własnych budynków mieszkaniowych, lub remont lokali mieszkalnych, mogą wystąpić do naczelnika swojego urzędu skarbowego, o zwrot części podatku VAT od tych zakupów.
Rozlicza się go w okresach pięcioletnich. Limit zwrotu ustalana się indywidualnie w okresach pięcioletnich. Okres pięcioletni liczy się od dnia złożenia pierwszego wniosku o zwrot.

Kto może odliczyć VAT za materiały budowlane i na jakiej podstawie?

Wszystkie zakupy na materiały budowlane muszą być udokumentowane fakturami VAT, wystawionymi na osobę fizyczną posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością mieszkalną
oraz pozwolenie na budowę, a w przypadku remontu tytuł prawny do lokalu lub budynku mieszkalnego. Wydatki muszą dotyczyć budowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego, jego części lub przebudowy pomieszczenia niebędącego lokalem mieszkalnym na lokal mieszkalny, remont budynku lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot dotyczy części VAT-u za materiały budowlane, które do 30 kwietnia 2004 roku opodatkowane były stawką 7%, a obecnie 23% ( do 2011 roku 22%) na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 roku ( Dz.U.Nr 177 poz 1468 ze zmianami) wraz z załącznikiem.

Jak obliczyć limit zwrotu VATu za zakup materiałów budowlanych?

Limit zwrotu oblicza się biorąc pod uwagę powierzchnię użytkową ( 70 m kwadratowych w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę oraz 30 m kwadratowych przy obiektach nie wymagających takiego pozwolenia), cenę 1 m kwadratowego przyjmowaną na potrzeby premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłaszaną za kwartał poprzedzający złożenie wniosku o zwrot Vat.

Naczelnik US ma 4 miesiące na rozpatrzenie wniosku i wydania decyzji o zwrocie różnicy VAT.
Zwrot tej różnicy nie podlega podatkowi dochodowemu.

Co powinien zawierać wniosek o zwrot VAT:

  • Imię, nazwisko , nr NIP lub PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku małżonków, adres zamieszkania obojga,

  • Wskazanie właściwego urzędu skarbowego dla składanego wniosku,

  • Rodzaj poniesionych wydatków ( art.3 ust1 ustawy)

  • Rok rozpoczęcia inwestycji

  • Wykaz faktur i wartość poniesionych wydatków

  • Kwotę zwrotu

  • Kopię pozwolenia na budowę, tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego oraz kopie faktur zakupu.

  • Wskazanie sposobu wypłacenia zwrotu, nr rachunku, podpis.