Ryczałt od Przychodów Ewidencjonowanych

Ryczałtem ewidencjonowanym mogą rozliczać się firmy lub spółki jeżeli w roku poprzednim osiągnęły przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie większy niż równowartość 150 000 euro. Należy we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym, najpóźniej do 20 stycznia, złożyć wniosek o wyborze uproszczonego sposobu opłacania podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Wniosek o wyborze ryczałtu składa się tylko wtedy, gdy dotychczasowo firma opodatkowana była na innych zasadach i ryczałt wybiera się po raz pierwszy.
W następnych latach wniosku już nie trzeba składać.

Jeżeli działalność gospodarczą rozpoczyna się w trakcie roku, zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem składa się we właściwym urzędzie skarbowym na 1 dzień przed rozpoczęciem działalności, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
Ryczałtem mogą być opodatkowane również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy rzeczy ruchomych będących składnikami majątkowymi firmy, ale z wyłączeniem najmu nieruchomości będących składnikiem majątkowym firmy.

Jak ryczałtowiec oblicza swój podatek

Ryczałtowiec oblicza swój podatek dochodowy jako procent od przychodów, nie odlicza kosztów. Podatnik- vatowiec oblicza ryczałt od przychodów netto, bez vat,
a zwolniony z VAT od pełnych przychodów.
Podstawowe stawki ryczałtu to 3% handel i gastronomia, 5,5% produkcja, usługi budowlane i transport, 8,5% usługi i najem.

Nie można być ryczałtowcem jeśli:

  • prowadzi się działalność w formie karty podatkowej

  • korzysta się z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,

  • osiąga się w całości lub części przychody z: prowadzenia aptek lub lombardów, prowadzenia działalności gospodarczej w ramach wolnych zawodów, które nie uzyskały prawa opodatkowania ryczałtem, w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, wytwarzania wyrobów objętych podatkiem akcyzowym ( z wyjątkiem energii elektrycznej z odnawianych źródeł energii), świadczenia usług wymienionych w zał. nr 2 do ustawy

  • przy zmianach formy działalności w stosunku do małżonków,

  • działalność podjęto w zakresie usług, które dotychczas wykonywane były na podstawie umowy o pracę, a kontrahentem jest dotychczasowy pracodawca.

Jak należy prowadzić Ewidencję

Prowadząc różnorodną działalność opodatkowaną różnymi stawkami, należy w prowadzonej ewidencji rejestrować ją w oddzielnych kolumnach.
Przychodem z działalności są kwoty należne, nawet jeżeli nie zostały otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Do czego zobowiązany jest ryczałtowiec?

Ryczałtowcy zobowiązani są prowadzić oddzielnie za każdy rok podatkowy ewidencję przychodów, ewidencję wyposażenia , wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz przechowywać w porządku chronologicznym dowody zakupu towarów i usług.
Ustawa vatowska zobowiązuje vatowców do prowadzenia ewidencji vatowskich:
sprzedaży i zakupu.

Co powinna zawierać ewidencja sprzedaży?

Ewidencja sprzedaży powinna zawierać datę wpisu, datę przychodu, nr dowodu, kwotę przychodu z podziałem wg stawek, przychód ogółem, uwagi.
Wpisów do ewidencji nie trzeba robić codziennie. Wystarczy gromadzić w ciągu miesiąca chronologicznie ułożone faktury, rachunki i dowody wewnętrzne sprzedaży nie udokumentowanej. Wpisać należy 20 dnia następnego miesiąca.

Do złożenia jakich dokumentów zobowiązany jest ryczałtowiec?

Ryczałtowiec nie składa miesięcznych deklaracji podatkowych ( podatek dochodowy).
Zobowiązany jest do złożenia rocznego PIT-28 do 31 stycznia następnego roku do właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu skarbowego.