RYCZAŁT ODPRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Ryczałtem ewidencjonowanym mogą rozliczać się firmy lub spółki jeżeli w roku poprzednim osiągnęły przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie większy niż równowartość 150 000 euro. Należy we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym, najpóźniej do 20 stycznia, złożyć wniosek o wyborze uproszczonego sposobu opłacania podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wniosek o wyborze ryczałtu składa się tylko wtedy, gdy dotychczasowo firma opodatkowana była na innych zasadach i ryczałt wybiera się po raz pierwszy. W następnych latach wniosku już nie trzeba składać.

Jeżeli działalność gospodarczą rozpoczyna się w trakcie roku, zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem składa się we właściwym urzędzie skarbowym na 1 dzień przed rozpoczęciem działalności, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Ryczałtem mogą być opodatkowane również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy rzeczy ruchomych będących składnikami majątkowymi firmy, ale z wyłączeniem najmu nieruchomości będących składnikiem majątkowym firmy.

Jak ryczałtowiec oblicza swój podatek

Ryczałtowiec oblicza swój podatek dochodowy jako procent od przychodów, nie odlicza kosztów. Podatnik– vatowiec oblicza ryczałt od przychodów netto, bez vat, a zwolniony z VATod pełnych przychodów. Podstawowe stawki ryczałtu to 3% handel i gastronomia, 5,5% produkcja, usługi budowlane i transport, 8,5% usługi i najem.

Nie można być ryczałtowcem jeśli:

  • prowadzi się działalność w formie karty podatkowej
  • korzysta się z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
  • osiąga się w całości lub części przychody z:prowadzenia aptek lub lombardów, prowadzenia działalności gospodarczej w ramach wolnych zawodów, które nie uzyskały prawa opodatkowania ryczałtem, w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, wytwarzania wyrobów objętych podatkiem akcyzowym ( z wyjątkiem energii elektrycznej z odnawianych źródeł energii), świadczenia usług wymienionych w zał. nr 2 do ustawy
  • przy zmianach formy działalności w stosunku do małżonków,
  • działalność podjęto w zakresie usług, które dotychczas wykonywane były na podstawie umowy o pracę, a kontrahentem jest dotychczasowy pracodawca.

Jak należy prowadzić Ewidencję

Prowadząc różnorodną działalność opodatkowaną różnymi stawkami, należy w prowadzonej ewidencji rejestrować ją w oddzielnych kolumnach. Przychodem z działalności są kwoty należne, nawet jeżeli nie zostały otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Do czego zobowiązany jest ryczałtowiec?

Ryczałtowcy zobowiązani są prowadzić oddzielnie za każdy rok podatkowy ewidencję przychodów, ewidencję wyposażenia , wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz przechowywać w porządku chronologicznym dowody zakupu towarów i usług. Ustawa vatowska zobowiązuje vatowców do prowadzenia ewidencji vatowskich: sprzedaży i zakupu.

Co powinna zawierać ewidencja sprzedaży?

Ewidencja sprzedaży powinna zawierać datę wpisu, datę przychodu, nr dowodu, kwotę przychodu z podziałem wg stawek, przychód ogółem, uwagi. Wpisów do ewidencji nie trzeba robić codziennie. Wystarczy gromadzić w ciągu miesiąca chronologicznie ułożone faktury, rachunki i dowody wewnętrzne sprzedaży nie udokumentowanej. Wpisać należy 20 dnia następnego miesiąca.

Do złożenia jakich dokumentów zobowiązany jest ryczałtowiec?

Ryczałtowiec nie składa miesięcznych deklaracji podatkowych ( podatek dochodowy). Zobowiązany jest do złożenia rocznego PIT-28 do 31 stycznia następnego roku do właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu skarbowego.